Programme funded by the EUROPEAN UNION
Въпросник към туристически фирми и туроператори на територията на област Бургас

Уважаеми участници,

Областна Адимистрация Бургас разработи настоящия въпросник като част от инициативата за проучване и развитие на туристическите дейности на територията на област Бургас, България, финансирана по проекта „Туристически пътеки в Черноморския басейн” на програмата Черно Море 2007-2013.

Всички организации и фирми, попълнили въпросника ще бъдат включени безплатно в туристически справочник, който ще бъде промотиран в страните Молдова, Гърция, Турция, Украйна, Грузия и Армения.

Благодаризм Ви за участието!

Г-н Павел Маринов – Областен Управител, Областна Администрация Бургас

КАК СЕ ПОПЪЛВА ТОЗИ ВЪПРОСНИК

Въпросникът е съставен по начин, осигуряващ възможно най - бързото и лесно попълване. На повечето въпроси може да се отговори само чрез отбелязване в кутийките. Твърде малка част от информацията изисква справки (допълнително търсене). Когато във въпросника срещнете “Вие“ , моля, отговорете от името на Вашата организация. “Организация“ означава Вашата фирма, поделение или ако сте в главния офис, групата, в която работите. В обществения сектор това се отнася за специфични местни органи на управление или служби, държавни поделения и други.

Този въпросник е адаптиран за едновременно използване от частния и обществения сектор в областта на туризма и туристическите дейности. Целта на проучването включва изследване на тенденциите и проблеминте на фирмите и организациите, работещи в сферата на туризма на територията на област Бургас за периода 2013-2014 година. Попълнената икономическа и персонална информация за фирми и търговци не представлява обект на официално данъчно проучване и няма да бъде разпространявана без знанието на участниците. Информацията ще бъде използвана, за да се разработи проучване на настоящото състояние и нуждите на туристическите фирми и организации в областта.

А. Основна информация за анкетираната организация/фирма (Моля, попълнете)

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 

 

Б. Въпроси относно състоянието на туристическата дейност за изминалите 12 месеца (моля, попълнете с Х)

1. Брой на туристите посетили обекта през 2013 година?

До 200 До 1000
До 500 Над 1500

2. Как бихте разпределили туристите по националност (моля, попълнете с от 1 до 10)

Румънци Руснаци
Гърци Македонци
Германци Турци
Сърби Украинци
Британци Други (моля, посочете)


3. Какви са причините за пътуванията на посетилите Ви туристи? (моля, попълнете с от 1 до 6)

Почивка Лечебни пътувания
Развлечения Алтернативен Туризъм
Бизнес пътувания Други (моля, посочете)


4.Месеци на активна дейност на фирмата организацията?

Целогодишно Сезонно (моля, посочете месеци)


5. Брой на персонала на фирмата/организацията (моля, посочете)

6. Вид на трудовите взаимоотношение с персонала на фирмата (сезонни/целогодишни)

7. Персоналът на фирмата състои ли се от бургаски граждани? (моля, попълнете)

Да Не

8. Какви са предлаганите туристически услуги от фирмата/организацията? (моля, попълнете)

Хотелиерство Кафе и бързо хранене
Ресторантьорство Развлечения и хоби
Туроператорски фирми Търговия (сувенири, дребни стоки)
Неправителствени организации (НПО) Занаятчийство
Публични организации (държавни, общински) Други (моля, посочете)


9. Ползвате ли електронни услуги за обслужване на клиентите или за промотиране на дейнсотите ви (моля, попълнете)

Интернет сайт Електронно запазване на стаи
Електронна Поща Специален софтуер за работа с клиентите
Социални мрежи Други ви (моля, посочете)


10. Участвали ли сте в национални панаири или изложения през последната година? (моля, посочете)

11. Участвали ли сте в международни панаири или изложения през последната година? (моля, посочете)

 

В. Бъдещо Развитие и проблеми на туристическите дейности в област Бургас (моля, попълнете)

1. Кой според Вас е най-известният обект на природното и културно-историческо наследство, маршрут, атракция или събитие в област Бургас?

Обект на природно наследство Обект на
културно-
историческо
наследство
Маршрут ( посочете град-село-местност ) Атракция/орган
изирано
ежегодно
събитие

2. Според Вас развитието на какъв вид туризъм е най-подходящ за даденостите на територията? (моля, подчертайте)

културно-исторически туризъм
фестивален туризъм
религиозен туризъм
селски туризъм
еко туризъм
СПА туризъм
конгресен/събитиен туризъм
фолклорен туризъм
винен туризъм
хоби туризъм – пътешествия, фотография, кулинария
друг вид:   (моля, посочете)

3. С какво свързвате развитието на туризма в област Бургас:

4. Коя според Вас е най-ефективната реклама за популяризиране на местните забележителности?

телевизионна и радио реклама
реклама в специализирани туристически издания
публикации в специализирани сайтове и електронни медии
билбордове
информационни и указателни табели
интернет
други:   (моля, посочете)

5. Кой според Вас трябва да бъде символа на туристическия район?

6. Ако трябва само с три думи да опишете туристически район в област Бургас, то тези думи според Вас са:

7. Моля, посочете три държави, с които смятате, че би трябвало да се подкрепи сътрудничеството в туризма?

8. Кои са основните проблеми на туристическите фирми и организации в областта?

9. Необходимо ли е разработването на обучения/курсове в областта на туризма?

Да, посочете примерни теми


Не

10. Държаните органи промотират ли достатъчно туризма в областта?

Да Не

11. Какви допълнителни услуги предлага фирмата/организацията ви за допълнително удовлетворение на туристите (моля, посочете)

12. Кои според вас са факторите, влияещи върху избора на дестинация от страна на туристите? (моля, посочете)


 
 

 

Благодарим Ви за участието!

Вашето мнение е ценно за нас и то ще намери място в подготовката на изследване в сферата на туризма и план за развитие на конкурентния областен туристически продукт и устойчиво развитие на Бургаска област.